Thép Hộp Vuông 200x200x4

Số lượng: 1 cái
QUY CÁCH SẢN PHẨM KHỐI LƯỢNG/M KHỐI LƯỢNG/CÂY thép hộp vuông 200x200x3 QUY CÁCH SẢN PHẨM KHỐI LƯỢNG/M KHỐI LƯỢNG/CÂY
Hộp vuông 100x100x2 6.13 36.76 thép hộp vuông 200x200x4 Hộp vuông 150x150x6 26.4 316.8
Hộp vuông 100x100x2.5 7.61 45.67 thép hộp vuông 200x200x5 Hộp vuông 150x150x9 38.2 458.4
Hộp vuông 100x100x3 9.08 54.49 thép hộp vuông 200x200x6 Hộp vuông 150x150x12 49.1 589.2
Hộp vuông 100x100x4 12 71.74 thép hộp vuông 200x200x7 Hộp vuông 175x175x4.5 23.7 284.4
Hộp vuông 100x100x5 14.8 88.55 thép hộp vuông 200x200x8 Hộp vuông 175x175x5 26.2 314.4
Hộp vuông 100x100x5 14.8 88.55 thép hộp vuông 200x200x9 Hộp vuông 175x175x6 31.1 373.2
Hộp vuông100x100x3.2 9.52 114.24 thép hộp vuông 200x200x10 Hộp vuông 175x175x9 45.3 543.6
Hộp vuông100x100x4 11.7 140.4 thép hộp vuông 200x200x12 Hộp vuông 175x175x12 58.5 702
Hộp vuông100x100x4.5 13.1 157.2 thép hộp vuông 200x200x3 Hộp vuông 200x200x4.5 27.2 326.4
Hộp vuông100x100x6 17 204 thép hộp vuông 200x200x4 Hộp vuông 200x200x6 35.8 429.6
Hộp vuông100x100x9 24.1 289.2 thép hộp vuông 200x200x5 Hộp vuông 200x200x8 46.9 562.8
Hộp vuông100x100x12 30.2 362.4 thép hộp vuông 200x200x6 Hộp vuông 200x200x9 52.3 627.6
Hộp vuông 125x125x3.2 12 144 thép hộp vuông 200x200x7 Hộp vuông 200x200x12 67.9 814.8
Hộp vuông 125x125x4.5 16.6 199.2 thép hộp vuông 200x200x8 Hộp vuông 250x250x6 45.2 542.4
Hộp vuông 125x125x5 18.3 219.6 thép hộp vuông 200x200x9 Hộp vuông 250x250x9 59.5 714
Hộp vuông 125x125x6 21.7 260.4 thép hộp vuông 200x200x10 Hộp vuông 250x250x8 66.5 798
Hộp vuông 125x125x9 31.1 373.2 thép hộp vuông 200x200x12 Hộp vuông 250x250x12 86.8 1041.6
Hộp vuông 125x125x12 39.7 476.4 thép hộp vuông 200x200x3 Hộp vuông 300x300x6 54.7 656.4
Hộp vuông 150x150x4.5 20.1 241.2 thép hộp vuông 200x200x4 Hộp vuông 300x300x9 80.6 967.2
Hộp vuông 150x150x5 22.3 267.6 thép hộp vuông 200x200x5 Hộp vuông 300x300x12 106 1272